બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સ

શ્રી ગુણવંતલાલ એસ. મહેતા

ચેરમેન ૧૧/૬૪ આનંદ ફલેટસ, ગુજરાત હા. બોર્ડ પાસે, વિજયનગર રોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩
મો.- ૯૮૯૮૨૪૮૪૪૪

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એસ. શાહ

મેનેજીંગ ડિરેકટર ૭- વ્રજભૂમિ એપાર્ટમેન્ટ, બડાપાર્ક સોસાયટી, મિરામ્બીકા રોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩
મો.- ૯૪૨૬૫૧૯૪૪૨

શ્રી મહેન્દ્રકુમાર એમ. શાહ(સોલા)

જોઈન્ટ એમ. ડી. એમ-૯/૧૦૮ ગીતાંજલી એપાર્ટમેન્ટ, પટેલ ડેરી પાસે, સોલારોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩.
મો.- ૯૮૯૮૨૭૯૪૨૯

શ્રી બિપીનચંદ્ર વલ્લભદાસ શાહ

ડિરેકટર ચંદન-૬, કુંદન પાર્ક સોસાયટી, નારાણપુરા - ચાર રસ્તા, અમદાવાદ - ૧૩
મો.- ૯૮૭૯૯૭૩૮૬૧

શ્રી કિરણકુમાર નટવરલાલ શાહ

ડિરેકટર ૪, પરીકમા એપાર્ટમેન્ટ, ૧૯, સુર્યોદય કોલોની, સરદાર પટેલ કોલોની પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩.
મો.- ૯૮૨૫૦૦૯૨૪૫

શ્રી રજનીકાંત મણીલાલ શાહ

ડિરેકટર ૨૭, સોમનાથ નગર સોસાયટી, સંઘવી હાઈસ્કુલ પાસે, વિજયનગર રોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩
મો.- ૯૪૨૬૦૩૨૧૮૩

શ્રી ભૂપેન્દ્રકુમાર રતીલાલ શાહ

ડિરેકટર એ/૭૪ વલ્લભ ટાવર, સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટ સામે, મેમનગર, ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ - ૫૨
મો. ૯૪૨૬૦૧૦૧૪૬

શ્રી કમલેશ પ્રવીણભાઈ શાહ

ડિરેકટર ૪૦૩, શાન્તમ એપાર્ટમેન્ટ, હરીદાસ પાર્ક, ઓશીયન પાર્કની સામે, નહેરૂનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૧૫
મો. ૯૮૨૪૬૫૦૩૦૨

શ્રી પિયુષ ચિમનલાલ શાહ

ડિરેકટર બી/૪૦૧ રત્નાકર ફલેટ, આઈ. ઓ. સી. પેટ્રોલ પંપ સામે, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૧૫
મો. ૯૮૨૫૦૬૧૯૨૪

શ્રી વિજયભાઈ જેઠાલાલ ઠેકડી

ડિરેકટર ૩ - એ, દીપ આકૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, એલજી કોર્નર, પૃથ્વી હોટલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૮
મો.૯૮૭૯૧૦૭૪૫૧

શ્રી અશોકકુમાર ચંદુલાલ શાહ

ડિરેકટર કેમ ટ્રેડર્સ, ૨૦૧, પુનિત પ્લાઝા, નવગુજરાત કોલેજ પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૧૪
મો. ૯૪૨૬૦૭૭૮૭૦

શ્રી કનુભાઈ રમણલાલ શાહ

ડિરેકટર ૧-સ્નેહ સાગર, એપાર્ટમેન્ટ, નવનીત હાઉસની બાજુમાં, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૫૨
મો. ૯૮૨૫૪૧૨૮૧૩

શ્રી નવીનભાઈ શાહ

ડિરેકટર બી/૨, મહાવીર ફ્લેટ, મીરાંબીકા સ્કૂલ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ.
મો. ૯૮૩૫૨૧૪૪૩૩

શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ વલ્લભદાસ શાહ

ડિરેકટર ૬૫,વૈભવ બંગ્લોઝ,વિ-૧,ગેટ નં-૩, સન એન્ડ સ્ટેપ ક્લબ રોડ,ભુયંગદેવ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ.
મો. ૯૮૨૪૦૭૬૨૨૨

શ્રી પરાગભાઇ એ. શાહ

ડિરેકટર એ/૫૦૩, ગેલેક્ષી રેસીડેન્સી, મંગલમૂર્તિ સોસાયટી પાસે, કઠવાડા રોડ, નવા નરોડા, અમદાવાદ.
મો.૯૮૨૫૫૧૧૨૮૯