બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સ

ગુણવંતલાલ એસ. મહેતા
ચેરમેન

૧૧/૬૪ આનંદ ફલેટસ, ગુજરાત હા. બોર્ડ પાસે, વિજયનગર રોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩ મો.- ૯૮૯૮૨૪૮૪૪૪

મહેન્દ્રકુમાર એસ. શાહ
મેનેજીંગ ડિરેકટર

૭- વ્રજભૂમિ એપાર્ટમેન્ટ, બડાપાર્ક સોસાયટી, મિરામ્બીકા રોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩ મો.- ૯૪૨૬૫૧૯૪૪૨

મહેન્દ્રકુમાર મણીલાલ શાહ(સોલા)
જોઈન્ટ એમ. ડી.

એમ-૯/૧૦૮ ગીતાંજલી એપાર્ટમેન્ટ, પટેલ ડેરી પાસે, સોલારોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩. મો.- ૯૮૯૮૨૭૯૪૨૯

બિપીનચંદ્ર વલ્લભદાસ શાહ
ડિરેકટર

ચંદન-૬, કુંદન પાર્ક સોસાયટી, નારાણપુરા - ચાર રસ્તા, અમદાવાદ - ૧૩ મો.- ૯૮૭૯૯૭૩૮૬૧

કિરણકુમાર નટવરલાલ શાહ
ડિરેકટર

૪, પરીકમા એપાર્ટમેન્ટ, ૧૯, સુર્યોદય કોલોની, સરદાર પટેલ કોલોની પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩. મો.- ૯૮૨૫૦૦૯૨૪૫

રજનીકાંત મણીલાલ શાહ
ડિરેકટર

૨૭, સોમનાથ નગર સોસાયટી, સંઘવી હાઈસ્કુલ પાસે, વિજયનગર રોડ, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩ મો.- ૯૪૨૬૦૩૨૧૮૩

વ્રજમોહનભાઈ રમણલાલ શાહ
ડિરેકટર

મણી કમલ વિભાગ - ૨, બંગલા નં. ૩૫, સાલ - હોસ્પીટલ સામે, સુરધારા સર્કલ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૫૨ મો. ૯૬૮૭૬૫૨૯૦૩

શ્યામસુંદર નાથાલાલ મહેતા
ડિરેકટર

એ/૫૦૨, સુકન - ૪, પરિશ્રમ ટાવર પાસે, પાવન પાર્ટી પ્લોટ ની બાજુમાં, અંકુર ચાર રસ્તા, નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૧૩ મો. ૯૩૭૬૧૦૦૨૮૭

જયન્તીલાલ એચ. શાહ
ડિરેકટર

૧૭, મોતીનગર સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવીયર્સ સ્કુલ રોડ, નવરંગપુરા, સ્વાતી સોસાયટી સામે, ઈશ્વર ભૂવન પાસે, અમદાવાદ - ૧૪ મો.૯૯૭૯૫૩૩૯૯૯

ભૂપેન્દ્રકુમાર રતીલાલ શાહ
ડિરેકટર

એ/૭૪ વલ્લભ ટાવર, સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટ સામે, મેમનગર, ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ - ૫૨ મો. ૯૪૨૬૦૧૦૧૪૬

કમલેશ પ્રવીણભાઈ શાહ
ડિરેકટર

૪૦૩, શાન્તમ એપાર્ટમેન્ટ, હરીદાસ પાર્ક, ઓશીયન પાર્કની સામે, નહેરૂનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૧૫ મો. ૯૮૨૪૬૫૦૩૦૨

પિયુષ ચિમનલાલ શાહ
ડિરેકટર

બી/૪૦૧ રત્નાકર ફલેટ, આઈ. ઓ. સી. પેટ્રોલ પંપ સામે, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૧૫ મો. ૯૮૨૫૦૬૧૯૨૪

વિજયભાઈ જેઠાલાલ ઠેકડી
ડિરેકટર

૩ - એ, દીપ આકૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, એલજી કોર્નર, પૃથ્વી હોટલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૮ મો.૯૮૭૯૧૦૭૪૫૧

અશોકકુમાર ચંદુલાલ શાહ
ડિરેકટર

કેમ ટ્રેડર્સ, ૨૦૧, પુનિત પ્લાઝા, નવગુજરાત કોલેજ પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૧૪ મો. ૯૪૨૬૦૭૭૮૭૦

કનુભાઈ રમણલાલ શાહ
ડિરેકટર

૧-સ્નેહ સાગર, એપાર્ટમેન્ટ, નવનીત હાઉસની બાજુમાં, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૫૨ મો. ૯૮૨૫૪૧૨૮૧૩