શ્રી ગીરીરાજ કો. ઓ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી. માં આપનું સ્વાગત છે.


ગીરીરાજ ક્રેડીટ સોસાયટી ની સ્થાપના ૧૯૯૮ મા કરવા મા આવી તે સમયે સંસ્થા ના મુખ્ય પ્રયોજકો(૧) ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
(૨) સ્વ.નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
(૩) મહેન્દ્રકુમાર સોમાલાલ શાહ
(૪) રજનીકાંત મણીલાલ શાહ
(૫) વ્રજમોહન રમણલાલ શાહ
(૬) શ્યામસુંદર નાથાલાલ મહેતા
(૭) મહેન્દ્રકુમાર મણીલાલ શાહ
(૮) સ્વ.વસંતકુમાર કાંતિલાલ શાહ
(૯) શાહ કિરણકુમાર નટવરલાલ
(૧૦) શાહ બિપિનચંદ્ર વલ્લભદાસ
(૧૧) સ્વ.રજનીકાંત ચંદુલાલ શાહ

મુખ્ય઼ બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સ

શ્રી ગુણવંતલાલ એસ. મહેતા

ચેરમેન

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એસ. શાહ

મેનેજીંગ ડિરેકટર

શ્રી મહેન્દ્રકુમાર એમ. શાહ(સોલા)

જોઈન્ટ એમ. ડી.

નિયમો

શ્રી ગિરીરાજ કો.ઓપ. ક્રેડિટ સોસાયટી લી. ના પેટા કાયદા

અમને સંપર્ક કરો

અમારું સરનામું

શ્રી ગીરીરાજ કો. ઓ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી.
૨૯, લોઅર લેવલ શુભ લક્ષ્મી બિલ્ડીંગ, સંઘવી શાળા ની સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ – ૧૩

ઈ-મેલ

girirajccs@gmail.com


ફોન નંબર

+91 99740 47025