ધિરાણના નિયમો

 • મંડળીની લોન અરજી ભરીને આપવી
 • લોન લેનારે નીચે પ્રમાણે ડોકયુમેન્ટ સેલ્ફ એટેસ્ટેડ સહી કરી આપવા
  (૧) ચૂંટણી કાર્ડની ઝેરોક્ષ કોપી અથવા લાયસન્સની કોપી
  (૨) પાન કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ કોપી(હોયતો)
  (૩) જામીનદાર ના નામ - સરનામા ની વિગત
  (૪) જામીનદાર ની મિલકત ના પૂરાવા સાથે મ્યુ. કોર્પો. નું બીલ
  (૫) લોન લેનારની મિલકત હોય તો તેના પુરાવા
  (૬) લોન લેનાર નોકરી કરતા હોયતો માલીક/કંપનીનું સર્ટીફીકેટ તથા છેલ્લી ૩ માસની પગાર સ્લીપની ઝેરોક્ષ નકલ
  (૭) લોન લેનાર ધંધાકીય કામગીરી કરતા હોય તો છેલ્લા ૩ વર્ષના આવકના રીટર્નની ઝેરોક્ષ નકલ
  (૮) પતિ - પત્ની માતા-પિતા જામીનદાર તરીકે સહી કરી શકશે નહિ.
  (૯) વ્હીકલ લોન લેનાર વ્યક્તિએ લોન થી જે વાહન લીઘેલ હોય તે ૧૫ દિવસમાં મંડળીના નામે આર.ટી.ઓ. બુકમાં, મોર્ગેજ કરાવી તેની ઝેરોક્ષ નકલ આપવાની રહેશે. આ કામગીરી ૧૫ દિવસમાં કરવામાં નહી આવે તો મંડળી લોન લેનાર ને ખર્ચે મોર્ગેજની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરશે.
  (૧૦) લોન અરજીમાં મંડળીના જે તે ડીરેકટર્સની ભલામણ કરાવી લાવવાની રહેશે.