સંસ્થા ની પ્રગતિ વર્ષ ૧૯૯૮-૨૦૨૧

ચેરમેન
વર્ષ
ઓડિટ વર્ગ
ધિરાણ
ધિરાણ મર્યાદા
ધિરાણ ઉપર વ્યાજ
ભંડોળ
ડિવિડન્ડ
રિબેટ
(૧)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૧૯૯૮-૧૯૯૯
-
૮,૨૬,૫૮૪.૦૦
૨૫,૦૦૦.૦૦
૧૮%
૩,૯૭,૦૦૦.૦૦
-
-
(૨)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૧૯૯૯-૨૦૦૦
૧૨,૪૫,૮૭૪.૦૦
૫૦,૦૦૦.૦૦
૧૮%
૪,૬૯,૦૦૦.૦૦
૧૦%
-
(૩)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૦-૨૦૦૧
૧૩૯૫૭૧૬.૦૦
૫૦,૦૦૦.૦૦
૧૮%
૫,૭૬,૧૦૦.૦૦
૧૦%
૧%
(૪)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૧-૨૦૦૨
૭,૨૯,૩૦૦.૦૦
૫૦,૦૦૦.૦૦
૧૭%
૬,૧૫,૨૦૦.૦૦
૬%
૧%
(૫)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૨-૨૦૦૩
૯,૭૯,૨૫૩.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૩૦,૭૦૦.૦૦
-
૨%
(૬)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૩-૨૦૦૪
૧૨,૭૬,૫૭૯.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૩૧,૨૦૦.૦૦
૭%
૨%
(૭)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૪-૨૦૦૫
૧૨,૬૦,૦૦૦.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૨૩,૨૦૦.૦૦
૬%
૩%
(૮)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૫-૨૦૦૬
૧૪,૩૨,૧૫૬.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૨૫,૨૦૦.૦૦
૬%
૩%
(૯)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૬-૨૦૦૭
૧૭,૩૬,૦૦૦.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૩૦,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૦)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૭-૨૦૦૮
૧૫,૬૦,૦૦૦.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૪૯,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૧)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૮-૨૦૦૯
૧૮,૬૨,૧૬૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૪૯,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૨)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૯-૨૦૧૦
૨૨,૭૦,૦૦૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૪૮,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૩)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૧૦-૨૦૧૧
૨૬,૧૫,૦૦૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૫૮,૭૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૪)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૧૧-૨૦૧૨
૧૮,૭૫,૦૦૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૬૫,૭૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૫)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૨-૨૦૧૩
૩૩,૯૦,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૬૨,૭૦૦.૦૦
૧૦%
૩%
(૧૬)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૩-૨૦૧૪
૩૬,૫૦,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૬,૮૦,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૧૭)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૪-૨૦૧૫
૫૦,૨૫,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૨૦,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૧૮)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૫-૨૦૧૬
૩૧,૯૬,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૨૮,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૧૯)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૬-૨૦૧૭
૩૦,૬૭,૮૯૫.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૫૨,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૨૦)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૭-૨૦૧૮
૪૧,૪૫,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૬૩,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૨૧)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૮-૨૦૧૯
૨૪,૭૬,૫૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૬૮,૧૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૨૨)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૯-૨૦૨૦
૩૨,૦૯,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૭૪,૧૦૦.૦૦
૧૨%
૩%
(૨૩)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૨૦-૨૦૨૧
૨૨,૯૦,૩૬૩.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
૧૬%
૭,૭૫,૧૦૦.૦૦
૧૦%
૩%