સંસ્થા ની પ્રગતિ વર્ષ ૧૯૯૮-૨૦૧૫

ચેરમેન
વર્ષ
ઓડિટ વર્ગ
ધિરાણ
ધિરાણ મર્યાદા
ધિરાણ ઉપર વ્યાજ
ભંડોળ
ડિવિડન્ડ
રિબેટ
(૧)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૧૯૯૮-૧૯૯૯
-
૮,૨૬,૫૮૪.૦૦
૨૫,૦૦૦.૦૦
-
૧૮%
૩,૯૭,૦૦૦.૦૦
-
-
(૨)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૧૯૯૯-૨૦૦૦
૧૨,૪૫,૮૭૪.૦૦
૨૫,૦૦૦.૦૦
+૨૫,૦૦૦.૦૦
૧૮%
૪,૬૯,૦૦૦.૦૦
૧૦%
-
(૩)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૦-૨૦૦૧
૧૩૯૫૭૧૬.૦૦
૨૫,૦૦૦.૦૦
+૨૫,૦૦૦.૦૦
૧૮%
૫,૭૬,૧૦૦.૦૦
૧૦%
-
(૪)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૧-૨૦૦૨
૭,૨૯,૩૦૦.૦૦
૨૫,૦૦૦.૦૦
+૨૫,૦૦૦.૦૦
૧૭%
૬,૧૫,૨૦૦.૦૦
૬%
૨%
(૫)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૨-૨૦૦૩
૯,૭૯,૨૫૩.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૩૦,૭૦૦.૦૦
-
૨%
(૬)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૩-૨૦૦૪
૧૨,૭૬,૫૭૯.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૩૧,૨૦૦.૦૦
૭%
૨%
(૭)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૪-૨૦૦૫
૧૨,૬૦,૦૦૦.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૨૩,૨૦૦.૦૦
૬%
૩%
(૮)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૫-૨૦૦૬
૧૪,૩૨,૧૫૬.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૨૫,૨૦૦.૦૦
૬%
૩%
(૯)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૬-૨૦૦૭
૧૭,૩૬,૦૦૦.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૩૦,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૦)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૭-૨૦૦૮
૧૫,૬૦,૦૦૦.૦૦
૧,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૪૯,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૧)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૮-૨૦૦૯
૧૮,૬૨,૧૬૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૪૯,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૨)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૦૯-૨૦૧૦
૨૨,૭૦,૦૦૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૪૮,૨૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૩)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૧૦-૨૦૧૧
૨૬,૧૫,૦૦૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૫૮,૭૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૪)
નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
૨૦૧૧-૨૦૧૨
૧૮,૭૫,૦૦૦.૦૦
૨,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૬૫,૭૦૦.૦૦
૮%
૩%
(૧૫)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૨-૨૦૧૩
૩૩,૯૦,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૬૨,૭૦૦.૦૦
૧૦%
૩%
(૧૬)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૩-૨૦૧૪
૩૬,૫૦,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૬,૮૦,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%
(૧૭)
ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
૨૦૧૪-૨૦૧૫
૫૦,૨૫,૦૦૦.૦૦
૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
-
૧૬%
૭,૨૦,૭૦૦.૦૦
૧૨%
૨%