પેટા કાયદા નું સભાસદપણું

 • કોઈપણ માણસ
  (૧) જે અમદાવાદ શહેર મ્યુનીસીપલ હદ નો રહીશ હશે.
  (૨) જેની સભાસદપણાની લેખીત અરજી વ્યવસ્થાપક કમિટિમાં વઘુ મતે મંજૂર કરવામાં આવી હશે.
  (૩) જેને પાંચ રૂપિયા પ્રવેશ ફી આપી હશે અને મંડળીનો એક શેર ખરીદ્યો હશે.
  (જે સભાસદોએ પ્રથમ અરજી ઉપર સહી કરો હોય તેઓ શરત (૨) માં મુકત છે.)
 • કોઈપણ શખ્સ કે બીજી ધિરાણ મંડળી લેન્ડ મોર્ગેજ બેન્ક અથવા મઘ્યસ્થ ઘિરાણ કરનારી સંસ્થા અથવા અથવા વેચાણ કરનારી મંડળી સિવાયનો કોઈપણ મંડળી કે જે ધિરાણનું કામ કરતી હશે. તેનો સભ્ય હશે તો ડીસ્ટ્રીકટ રજીસ્ટ્રાર, ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર અથવા રજીસ્ટ્રારની પ્રથમ મંજુરી મેળવ્યા વગર આ મંડળીનો સભાસદ થઈ શકશે નહિ.
 • મંડળીનું કાર્યશેત્ર અમદાવાદ શહેર મ્યુનીસીપલ હદ રહેશે.
 • બીજા પેટા-કાયદાઓમાં ગમે તે હોવા છતાં કોઈપણ શખ્સ ખેડૂત અગર મંડળીના કાર્યશેત્રના પ્રદેશમાં રહેતા હશે અને જે બીજી ધિરાણ કરતી મંડળીનો સભાસદ હશે નહિ અને જે ગુજરાત સરકારના ઋણધારા અન્વયે ચાલેલા કામમાં પક્ષકાર હશે નહિ અથવા તેના ઉપર હુકમનામું થયું હશે નહિ. તેને નીચેની શરતોએ વ્યવસ્થાપક કમિટિ નોમીનલ સભ્ય તરીકે દાખલ કરી શકાશે.
  (૧) વ્યવસ્થાપક કમિટિએ દાખલ કરેલા નોમીનલ સભ્યે શેર ધારણ કરવાની જરૂરીયાત નથી. પરંતુ તેણે રૂ ૫/- દાખલ ફી આપવી પડશે.
  (૨) નોમીનલ સભ્યને મત આપવાનો, મંડળીનાં કામકાજમાં ભાગ લેવાનો કે નફા વહેંચણાં કે મંડળી ફડચામાં જાય ત્યારે જો મંડળીનું તેની પાસે કાંઈ દેવું બાકી હોય કે તે કોઈની જામીન થયો હોય તે સિવાયની જવાબદારીમાં ભાગ લેવાનો હકક નથી. મંડળીની સાધારણ સભામાં હાજર રહેવાનો અને તેના વિચારો દર્શાવવાનો તેનો હકક રહેશે નહિ.
 • જો કોઈ સભાસદ માંગણી કરવામાં આવે ત્યારથી ૩૦ દિવસની અંદર તેના શેર ઉપર લ્હેણો થયેલો હપ્તો ભરવામાં કસુર કરે તો જે શેર અગર શેરોની બાબતમાં આ પ્રમાણે કસુર કરી હશે તે જપ્ત થઈ મંડળીની મિલ્કત થઈ શકે પણ આવી રીતે જપ્ત કરવામાં આવે તે અગાઉ તે સભાસદને તાકીદ આપવામાં આવશે.
 • કોઈપણ સભાસદ મેનેજીંગ કમિટિની મંજુરી થઈ શકે પણ આવી મંજુરી જયાં સુઘી તે મંડળીમાં દેવામાં હોય અથવા બીજો સભાસદ જે દેવામાં હોય તેનો જામીન હોય ત્યાં સુધી આવી મંજુરી આપવામાં આવશે નહિ.
  (પરંતુ કોઈપણ વર્ષમાં શેર પાછા આપવાની રકમ પાછલા વર્ષમાં ૩૧મી માર્ચના રોજ એકંદર ભરાયેલા શેરભંડોળના ૧૦ ટકા કરતાં વઘુ હોવો જોઈએ નહિ.)
 • મંડળીની સાઘારણ સભામાં વઘુ મતે નીચેની વિગતે સભાસદને મંડળીમાંથી કાઢી મુકી શકાશે :-
  (૧) જો તે નાણાં પાછા ભરવામાં વારંવાર કસુર કરતો હોય.
  (૨) જો તે જુઠ્ઠી હકીકત જાહેર કરી ઈરાદાપૂર્વક મંડળીને છેતરતો હોય.
  (૩) જો તે નાદાર અગર કાયદેસર રીતે નાલાયક ઠર્યો હોય.
  (૪) જો તેની સામે ફોજદારી ગુન્હો સાબિત થયો હોય.
  (૫) જો તે ઈરાદાપૂર્વક મંડળીની શાખને નુકશાન થાય તેવું કાર્ય કરે અથવા જો તે લાગ-લગાટ ત્રણ મહિના સુઘી દર મહિને ભરવાની ઉઘરાણીની રકમ આપવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા બીજી કોઈપણ સહકારી ધિરાણ મંડળીનો સભાસદ થાય અને મંડળીને જાહેર ન કરે તો ધિરેલા તમામ શેર જપ્ત થવાને પાત્ર છે.
 • કોઈ શખ્સ નીચેના કારણસર સભાસદ કરી કે કમી થઈ શકશે.
  (૧) મરણ પામ્યેથી,
  (૨) વ્યવસ્થાપક કમિટિ તેનું રાજીનામું મંજૂર કરે ત્યારે,
  (૩) બહિષ્કારથી.
  (૪) તેણે ધારણ કરેલા તમામ શેરમાં બદલો કરેથી અથવા જપ્ત થયેથી.
 • જો કોઈ સભાસદ પાસેથી કરજ સખ્તાઈથી વસુલ કરવામાં આવ્યુ હશે એટલે કે હુકમનામાની બજવણીથી,તો તે શખ્સ મંડળીમાં સભાસદ તરીકે ચાલુ રહી શકશે નહિ. સિવાય કે તે શખ્સ મંડળીના બીજા કોઈ સભાસદોનો જામીન હોય તેવા સંજોગોમાં તેને નવું ધિરાણ કરવામાં આવશે નહિ. એવી સ્પષ્ટ સમજુતિ કરીને સભાસદ તરીકે ચાલુ રાખશે. (ઉપર પ્રમાણે ભવિષ્યમાં કરજ ઘિરાણ માટે નાલાયક થયેલા સભાસદોનું લીસ્ટ મંડળી રાખશે.) આ પેટા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને એવા શખ્સને જો કરજ ધિરવામાં આવશે તો તે માટે વ્યવસ્થાપક કમિટિની અંગત જવાબદારી ગણાશે.
  (ઉપરની પેટા કલમ અનુસાર જે કોઈ સભાસદને કમી કરવામાં આવ્યો હશે. તે સભાસદ મે.ડીસ્ટ્રીકટ રજીસ્ટ્રાર સાહેબની પરવાનગી સિવાય મંડળીમાં ફરીથી દાખલ થઈ શકશે નહિ.)