શેર ના પેટા કાયદા

  • શેર ને સારૂ લેખીત અરજી કરવામાં આવશે અને તેનો વ્યવસ્થાપક કમિટિ નિકાલ કરશે.
  • જે શેર માટે સભાસદ પોતે અથવા તેની મિલ્કત જવાબદાર હોય તે શેરની જે કાંઈ રકમ ભરવામાં આવેલી ન હોય તો તે રકમ કરતાં વધારે નહિ તેટલી જવાબદારી દરેક સભાસદની રહેશે.
  • સભાસદ પદ એક વર્ષ સુધી ધારણ કર્યા બાદ વ્યવસ્થાપક કમિટીની સંમતિથી બીજા સભાસદોને મોંબદલો કરી શકે. બદલે રાખનારનું નામ શેર બદલાના પત્રકમાં દાખલ થઇ, વ્યવસ્થાપક કમિટી નક્કી કરે તેથી આપવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી બદલો પુરો થતો નથી.
  • દરેક શેર સારૂં જુદા જુદા નંબરનું શેર સર્ટીફિકેટ (પ્રમાણપત્ર) આપવામાં આવશે.
  • મંડળીનો કોઇપણ સભાસદ પોતાના હાથે લખેલો દાખલ મંડળીમાં અનામત રાખી મંડળીના નોકર અગર અમલદાર સિવાયનો કોઇપણ માણસ જેને તેમાં મરણ પછી મંડળીનો તેનો તમામ હક્ક અગર તેનો કોઇપણ ભાગ આપવામાં આવે તે નીમી શકે. આવી નિમણુંક સારૂં અથવા ત્યારબાદ રદ કરવા અગર સુધારવા સારૂં રૂ. 5/- ફી લેવામાં આવશે.
  • કોઇપણ સભાસદ મરણ પામેથી તેને ખાતે જમા થયેલી શેર અને ડિવિડન્ડની રકમ તેની પાસે જો કોઇ લેણી નીકળતી રકમ જો બાકી હશે તો તે કાપી લઇ તેણે નીમેલા વારસને તેવી નિમણુંક કરવામાં આવશે નહીં. મરણ પામેલા સભાસદના વારસ અથવા કાયદેસર પ્રતિનિધિ તરીકે તે રકમ મેળવવાનો હક્ક હશે તેને મંડળીને જામીનગીરી પત્ર લખી આપેથી આપવામાં આવશે. મૃત્યુ પામનારની થાપણ તેનો વારસ થાપણની મુદત પુરી થઇ હશે તો જ પછી ઉપાડી શકશે.