પેટા કાયદા ના ઉદ્દેશો

 • મંડળીના હેતુ ૧ થી ૧૦
  (૧) સભાસદોમાં કરકસર અને પરસ્પર સહાયને ઉત્તેજન આપવાનો છે.
  (૨) સભાસદો પાસેથી થાપણો-ડીપોઝીટસ એકત્ર કરવી.
  (૩) ડીપોઝીટસ એકત્ર કરવાં માટે જુદા જુદા પ્રકારની બચત યોજનાઓ અપનાવવી.
  (૪) મઘ્યસ્થ ધિરાણ સંસ્થા પાસેથી કેશક્રેડીટ મેળવી સભાસદોને ધિરાણની વ્યવસ્થા પુરી પાડવી.
  (૫) જરૂર લાગે તો સભાસદોના વ્યક્તિગત તેમજ માલ-મિલ્કતનાં વીમા એજન્ટ તરીકે કામ કરવું.
  (૬) મંડળીના કામકાજ અને વ્યવસ્થા સારૂં સ્થાવર-જંગમ મિલ્કત ખરીદવી, વેચવી, ભાડે રાખવી, વસાવવી, ઉભી કરવી.
  (૭) જરૂરીયાતવાળાં સભાસદોને વેપાર-ધંઘો-રોજગાર અને અન્ય હેતુઓ માટે ધિરાણ પુરૂં પાડવું.
  (૮) જીવન જરૂરીયાતની-ઘરવપરાશની વસ્તુઓ પોતાનાં સભાસદોને ધિરાણથી પુરી પાડવી, તથા ઉત્પાદન-ખરીદી કરી વેચાણ કરવું.
  (૯) સભાસદોને તેમના બાળકોના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ધિરાણ પુરુ પાડવુ.
  (૧૦) સભાસદોને તેમના કુટુંબના સભ્યની બિમારીના ઈલાજ માટે કમીટી નકકી કરે તે બિમારીના ઈલાજ માટે ઘિરાણ પુરુ પાડવુ આ અંગેના નિયમો કમીટીએ નકકી કરવાના રહેશે.
 • (ડ) બક્ષીસોથી(ઈ) પ્રવેશ ફીથી
 • શેર વેચીને એકઠું કરેલુ ભંડોળ રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦ થી વઘારે હોવું જોઈએ નહિ. દરેક શેરની કિંમત રૂ. ૧૦૦/- રહેશે.
 • થાપણો અને કરજ બાંઘી મુદત સારૂં ચાલુ ખાતે અગર સેવિંગ્સ બેન્ક ખાતે મેનેજીંગ કમિટિ નકકી કરે તે વ્યાજે અને તેટલી રકમ સુધી લઈ શકાય પરંતુ વસુલ આવેલા શેરના ભંડોળ અને અનામત રાખેલા અવેજ, બિલ્ડીંગ ફંડ બાદ એકત્ર ખોટ એના બાર ગણા કરતાં કરજ અને થાપણોની એકંદર રકમ કદી વઘારે થવી જોઈએ નહિ. પરંતુ આ હદ મે. રજીસ્ટ્રાર સાહેબની મંજુરીથી વખત મુકરર કરેલી મુદત માટે અને તે શરતોએ વધારી શકાશે.
 • મંડળીનું ભંડોળ જયારે મંડળીના કામકાજમાં રોકાયેલું ન હોય ત્યારે તે સહકારી કાયદાની કલમ ૭૧ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે રોકવામાં આવશે. પરંતુ ઈન્ડિયન ટ્રસ્ટ એકટની કલમ ૨૦ (ઈ) પ્રમાણે આવું રોકાણ થઈ શકશે નહિ.
 • નોંધ : આ પેટાનિયમમાં મંડળીનું કામકાજ એ શબ્દમાં રજીસ્ટ્રાર સાહેબની મંજુરી મંગાવીને મંડળીના સામાન્ય લ્હેણાંની વસુલાતના કામને અંગે સ્થાવર મિલ્કતમાં રકમ અને મંડળીએ પોતાના ઉપયોગ સારૂં બાંઘવાના મકાન અગર મકાનોના અંગે રોકેલી રકમનો સમાવેશ થશે.